Vernostný program

Vernostný program

Obchodné podmienky

Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.

so sídlom : Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO : 31 642 322

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel : Sa, vložka číslo : 327/L

číslo telefónu a faxu : 043/4913380043/4922943

Čl. 1  Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., so sídlom Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO : 31 642 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka číslo : 327/L (ďalej v texte len „SLK TT“), poskytuje komplexné kúpeľné služby, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.
 2. Tieto VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  (ďalej v texte len „VOP") upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi SLK TT a klientmi (ďalej v texte spoločne aj len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb SLK TT, pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch - právnych vzťahoch medzi SLK TT a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi SLK TT a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia SLK TT. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchýlne od VOP má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP. 
 3. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných kúpeľných služieb, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.

Čl. 2  Vznik zmluvného vzťahu

1. Medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah - právny vzťah, vzniká v zásade na základe :

 • zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu; 
 • písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta s povinnosťou platby, potvrdenej zo strany SLK TT;
 • uhradenia ceny za poskytované služby;
 • uplatnenia darčekovej poukážky vydanej SLK TT so súhlasom, resp. potvrdením SLK TT o možnosti čerpania služieb v danom termíne.

2. Objednávka klienta s povinnosťou platby bude obsahovať najmä :

 • označenie „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“ (ďalej v texte aj len „objednávka“)  
 • meno, priezvisko a adresu klienta – objednávateľa (ďalej v texte aj len „objednávateľ“)
 • dátum príchodu a odchodu na pobyt /procedúru/, počet a mená klientov
 • požadovaný typ kúpeľného pobytu /procedúry/, požadované hotelové služby
 • požiadavky na ubytovanie /liečebný dom, kategória, typ izby/
 • požiadavky na stravovanie, transfery a ostatné doplnkové služby
 • vlastnoručný podpis objednávateľa, miesto a dátum vystavenia predmetnej objednávky.

Čl. 3  Platobné podmienky

 1. Následne potom, ako SLK TT potvrdia objednávku vyhotovenú podľa predchádzajúceho článku 2 bod 2., vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zálohu  vo výške 100% ceny objednávky a to na bankový účet SLK TT najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na pobyt alebo najneskôr  21  dní pred dňom absolvovania prvej procedúry. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom nástupu, je potrebné uhradiť cenu obratom a potvrdenie o úhrade zaslať faxom, resp. e-mailom alebo poštou na adresu SLK TT. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka bez ďalšieho zrušená v celom rozsahu. Rovnako sa postupuje aj pri úhrade za objednanú a potvrdenú požiadavku na transfer. V prípade, ak si klient objedná službu „transfer“ neskôr,  než si objednal a dostal potvrdenú objednávku na pobyt spolu so zálohovou faktúrou, je povinný vykonať úhradu platby za transfer najneskôr 3 dni pred potvrdeným dátumom transferu. V opačnom prípade majú SLK TT právo takúto objednávku bez náhrady stornovať. Nezaplatenie za transfer sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody a SLK TT majú súčasne nárok na náhradu škody. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných  a SLK TT potvrdených služieb.
 2. SLK TT ako poskytovateľ služieb vydáva darčekové poukážky, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Darčekové poukážky je možné zakúpiť na predajných miestach SLK TT, resp. si ich dodávku objednať na obchodnom oddelení SLK TT. Platnosť darčekovej poukážky je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky SLK TT, uvedená na darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi - osobe, ktorá sa darčekovou poukážkou preukáže. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na web stránke www.therme.sk v časti „kontakty“. Po potvrdení rezervácie zo strany SLK TT sa táto stáva záväznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovým prevodom. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám zo svojho.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v tom momente, ku ktorému bola celá pripísaná na účet SLK TT v banke uvedenej v zmluve, resp. na faktúre,  alebo v potvrdení objednávky. Nezaplatenie v rozpore s dohodnutými podmienkami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody.
 5. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom, alebo v prípade riadneho nezaplatenia kúpnej ceny a nezaplatenia v termíne uvedenom v zmluve, na faktúre, alebo v potvrdení objednávky, majú SLK TT právo od zmluvy odstúpiť, alebo objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú SLK TT nárok na náhradu škody.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu je tzv. „kúpeľný poplatok“, ktorý sa vzťahuje na objednané prenocovanie a osobu. S účinnosťou od 24.10.2014 SLK TT znižujú výšku kúpeľného poplatku z doterajšieho 1 €/ na osobu a noc na 0,05 €/  na osobu a noc (vrátane DPH). SLK TT si vyhradzujú právo zvážiť prípadnú zľavu z poplatku v individuálnych opodstatnených prípadoch. Kúpeľný poplatok nie je náhradou za tzv. „daň z ubytovania mestu“. S odvolaním sa na Zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 582/2004 Z. z. sú SLK TT povinné s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania mestu. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice predstavuje 1 €/ na osobu a noc.
 7. SLK TT  môže klientovi ponúknuť službu „platba  na otvorený účet“ (ďalej v texte len „otvorený účet“). Služba sa vzťahuje na extra procedúry doobjednané priamo na mieste a na konzumáciu nápojov a objednanie iného sortimentu v gastro prevádzkach SLK TT. Podmienkou zriadenia „otvoreného účtu“ je predautorizácia – blokácia finančných prostriedkov klienta na účte vzťahujúcom sa ku danému typu platobnej karty. Predautorizácia sa vykoná prostredníctvom terminálu a platobnej karty klienta. Položky na „otvorenom účte“ budú zúčtované prostredníctvom platobnej karty a dokončením predautorizácie.  V prípade, ak klient s „otvoreným účtom“ a predautorizáciou nečerpal žiadne vyššie uvedené služby, bude mu blokácia finančných prostriedkov zrušená najneskôr pri  check out. Klient je povinný si zrušenie blokácie skontrolovať na mieste. SLK TT nezodpovedá za prípady, keď klient z pobytu odíde a nepožiada o zrušenie blokácie finančných prostriedkov. SLK TT môže klientovi zriadiť/zrušiť  službu „otvorený účet“ kedykoľvek v priebehu pobytu. SLK TT po dokončení/ zrušení predautorizácie nezodpovedá za ďalšie transakčné lehoty bánk a vydavateľov platobných kariet, ktoré súvisia s dispozičným právom klienta ku jeho finančným prostriedkom.
 8. Osobitné ustanovenia o realizovaní platby kúpnej ceny pri zmluve uzavretej na diaľku:
  Úhradu za pobyt a objednané a potvrdené služby môže klient uskutočniť platobným príkazom v jeho banke, alebo prostredníctvom internetbankingu v prospech uvedeného účtu:
  • Názov organizácie: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.Adresa: SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
  • Číslo účtu IBAN: SK8611110000001074130005
  • SWIFT/BIC/: UNCRSKBX
  • Názov banky: UniCredit Bank Slovakia a.s., Krížna 50, Bratislava
  Faktúru je možné, okrem vyššie uvedených spôsobov, uhradiť aj prostredníctvom linku, ktorý klient obdrží spolu so zálohovou faktúrou.

Čl. 4  Objednávanie pobytu a voľne predávaných procedúr

 1. Klient si môže pobyt, resp. voľne predávané procedúry, objednať osobne, telefonicky, e-mailom, faxom alebo poštou na adrese SLK TT. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP. Po zaplatení celkovej ceny SLK TT odošlú klientovi na ním uvedenú adresu, resp. adresu uvedenú v e-maili, vo faxovej správe, liste, alebo v telefonickej objednávke; ubytovací preukaz a pokyny na pobyt. Obdobne v prípade objednania voľne predávaných procedúr klient obdrží  kúpeľný preukaz s rozvrhom a načasovaním procedúr po zaplatení ich celkovej ceny, resp. v prvý deň pri nástupe na voľne predávané procedúry.

Čl. 5  Dĺžka pobytu,  príchod a odchod

 1. Doporučuje sa, aby klient za účelom liečby strávil v SLK TT aspoň 21 dní. Táto doba vychádza z dlhodobo lekársky overených výskumov a skúseností. Pre klientov zdravotných poisťovní je záväzný počet dní liečenia určený legislatívou – „Indikačným zoznamom SR“. Ostatní klienti majú možnosť vybrať si z ponuky liečebných pobytov.
 2. Pri  ostatných - wellness a dovolenkových pobytoch je dĺžka stanovená podľa želania klienta.
 3. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním.
 4. Príchod : v čase od 12,00 hod.. Odchod : v čase do 10,00 hod..

Čl. 6  Transfery

 1. SLK TT ponúkajú prepravu z letiska alebo iných požadovaných miest na Slovensku a v susedných krajinách a späť. Ceny uvedených transferov nie sú zahrnuté v cene pobytu a SLK TT ich klientovi poskytnú po vzájomnej dohode na základe vyžiadania, vrátane objednania tejto služby. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP.

Čl. 7  Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo :
  1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj na podanie potrebných informácii k cene, obsahu, resp. programu pobytu;
  2. na zrušenie objednaných služieb, t. j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok ;
  3. písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka a to spolu s ostatnými náležitosťami, ktoré obsahuje objednávka na pobyt.
 2. Osobitné poučenie klienta o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku:
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
   Klient má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa uzavretia zmluvy.
   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje SLK TT o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese : Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, faxové číslo : +421-43-4922 943, e-mailová adresa rezervacie@therme.sk. Na tento účel môžete použiť „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“, ktorý tvorí PRÍLOHU č. 1 týchto VOP.
   Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu rezervacie@therme.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdia SLK TT na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
   Po odstúpení od zmluvy Vám SLK TT vrátia všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  3. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť SLK TT uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste SLK TT oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
 3. Klient má povinnosť :
  1. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu, ako aj ďalších účastníkov pobytu, pričom v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky;
  2. dodržiavať vopred stanovený program pobytu;
  3. dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu SLK TT, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností;
  4. rešpektovať pokyny a doporučenia zaslané SLK TT pri potvrdení objednávky;
  5. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v SLK TT;
  6. poskytnúť kúpeľom súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí;
  7. klienti, ktorým má byť poskytnutá kúpeľná starostlivosť alebo si zakupujú voľne predávané procedúry musia pred svojim nástupom na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry, zvážiť svoj zdravotný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu, resp. voľne predávaných procedúr /kontraindikácie/ a pri nástupe na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť sú povinní buď absolvovať vstupnú lekársku prehliadku alebo minimálne riadne vyplniť zdravotný dotazník;
  8. v prípade zrušenia objednávky pobytu, transfera alebo voľne predávaných procedúr oznámiť túto skutočnosť SLK TT  a akceptovať storno poplatky;
  9. právnické osoby sú povinné riadne a včas oboznámiť účastníkov pobytu, resp. voľne predávaných procedúr, so znením VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi riadne dodržiavané;
  10. preukazovať sa v odbytových strediskách SLK TT a Spa&Aquaparku identifikačnými predmetmi (preukazy, kartičky, náramky a pod.), ktoré obdržia pri nástupe na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry,  na recepcii. Identifikačné predmety sú neprenosné a nie je dovolené údaje v nich pozmeňovať. Pri odchode z pobytu je klient povinný odovzdať všetky identifikačné predmety na recepcii v príslušnom liečebnom dome. V prípade preukázateľného zneužitia identifikačných predmetov je klient povinný zaplatiť poplatok vo forme sankcie vo výške 100 €/za jeden identifikačný predmet.
  11. preukazovať sa pri nástupe na pobyt (viac ako jedno prenocovanie) na recepcii preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz, pas) za účelom vedenia evidencie ubytovaných;
  12. cudzí štátny príslušník je povinný SLK TT predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy (Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení).

Čl. 8  Práva a povinnosti kúpeľov

 1. SLK TT majú povinnosť pred uzatvorením zmluvy o pobyte, alebo pred predajom voľne predávaných procedúr pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu, resp. voľne predávaných procedúr. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, SLK TT si vyhradzujú právo zmeniť program, alebo cenu pobytu, presunúť dobu konania pobytu, zmeniť ubytovacie zariadenie alebo pobyt zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny sú SLK TT povinné bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni pred začatím pobytu, resp. pred začatím absolvovania voľne predávaných procedúr.
 2. SLK TT majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt alebo odstúpiť od pokračovania v podávaní voľne predajných procedúr v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu a výstrahe zo strany SLK TT hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov, zamestnancov kúpeľov, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti.
 3. SLK TT ako poskytovateľ služieb sú oprávnené:
  • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP
  • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov
  • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP
  • inkasovať stornopoplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP
  • kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby

Čl. 9  Zľavy z pobytov

 1. V prípade nároku klienta na zľavu si ju klient uplatňuje pri objednávke pobytu. V prípade, že tak neurobí, zľava mu nebude priznaná. Zľavy nie je možné vzájomne spájať, sčítavať, či kombinovať a nevzťahujú sa na lastminute pobyty, akciové pobyty a ponuky „šité na mieru“. Klient si môže uplatniť vyššiu zo zliav, na ktoré má nárok.

Čl. 10  Storno podmienky

 1. Pobyt a objednanie voľne predajných procedúr  možno stornovať iba písomnou formou na adresu SLK TT. Počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do kúpeľov.
 2. Výška storno poplatkov je:
  • 20 - 15 dní: 10 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 14 - 7 dní: 30 % z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 6 - 3 dni: 50% z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 2 - 0 dní: 75 % z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
 3. Klientovi nie je poskytovaná žiadna finančná náhrada za objednané a nevyčerpané služby, za zmeny objednaných služieb počas pobytu (ubytovanie, stravovanie, liečebné procedúry).
 4. Pri predčasnom ukončení pobytu zo strany klienta, alebo pri  neabsolvovaní všetkých objednaných a potvrdených voľne predajných procedúr nie je klientovi poskytovaná žiadna finančná ani iná náhrada za stravovanie, ubytovanie, liečenie, procedúry ani iná náhrada za ďalšie objednané služby. V prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii môže byť naviac klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z nevyčerpaných objednaných služieb.
 5. Za riadne a včas vykonanú zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiadny poplatok.
 6. Pokiaľ sú SLK TT z určitého dôvodu povinné vrátiť klientovi adekvátnu čiastku zaplatených služieb, vykonajú tak do 30 dní od vzniku nároku. Táto finančná čiastka bude ponížená o príslušný storno poplatok uvedený vyššie, prípadne aj administratívny poplatok v paušálnej výške 10 eur. Transakčné náklady spojené s vrátením ceny služieb idú na vrub klienta.
 7. O zmenu už potvrdenej objednávky na transfer môže klient požiadať bez účtovania storno poplatkov najneskôr 3 dni pred pôvodne požadovaným a zo strany SLK TT potvrdeným dátumom transferu. Akákoľvek zmena objednávky (napr. počet osôb, druh vozidla, trasa, dátum, čas) predložená zo strany klienta neskôr než vyššie uvedené 3 dni sa považuje za storno pôvodnej požiadavky so 100 % storno poplatkom. V takýchto prípadoch SLK TT tiež negarantujú, že každej požiadavke na zmenu budú môcť vyhovieť.

Čl. 11 Ceny

 1. Cenníky sú uverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke kúpeľov, prípadne môžu byť na vyžiadanie poskytnuté aj v tlačenej verzii.
 2. Všetky ceny sú uvedené podľa:
  • typu pobytu;
  • sezóny;
  • liečebného domu;
  • kategórie izby (jednolôžková, dvojlôžková, apartmán);
  • druhu voľne predajných procedúr.
 3. Ak by pobyt klienta spadal do dvoch alebo viacero sezón, vypočíta sa celková čiastka za pobyt podľa počtu nocí, ktoré pripadajú na jednotlivé sezónne obdobia. SLK TT  majú právo rozdelenie sezón meniť.
 4. SLK TT si vyhradzujú právo zmeny cien a obsahu balíčkov služieb.
 5. SLK TT môžu vo vybranom období a na vybrané liečebné domy uplatňovať zľavy za skorý nákup (ďalej len „ZSN“)pobytov zahrnutých do štandardnej ponuky cenníkových pobytov ponúkaných na príslušný rok a zverejnených v aktuálne platných cenníkoch podľa stanovených podmienok:
  1. ZSN sa vzťahuje výhradne pri objednaní pobytu  priamo v SLK TT a to pre samoplatcov. Nevzťahuje sa na pobyty a služby objednané poistencami zdravotných poisťovní. 
  2. Nárok na ZSN vzniká za podmienky objednania pobytu a uhradenia ceny vo výške 100% na základe zálohovej faktúry najneskôr 2 mesiace (60 dní) pred termínom nástupu na pobyt, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
  3. Každá zmena už potvrdenej objednávky má za následok zmenu v plynutí 2 mesačnej lehoty. Zmena objednávky je z hľadiska plynutia 2 mesačnej lehoty považovaná za novú objednávku.
  4. ZSN sa nekombinuje so žiadnymi inými zľavami, s výnimkou vernostnej zľavy.

Čl. 12  Odmietnutie poskytnutia služieb

 1. SLK TT sú oprávnené odmietnuť poskytnutie služieb v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby.
 2. SLK TT majú právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prí­padne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné
 3. SLK TT si vyhradzujú právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplné alebo ne­správne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že kúpeľný pobyt úmyselne neobjedná.
 4. Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré obdrží na potvrdenej objednávke, zaslanej SLK TT. Klient je povinný potvrdenie objednávky riadne a včas skontrolovať a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť SLK TT, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti  pri príchode do SLK TT braný zreteľ.
 5. V prípade, že je objednávka klienta zasielaná e-mailom, SLK TT potvrdzujú objednávku na rovnakú e-mailovú adresu, z ktorej obdržali objednávku. Ak klient požaduje zaslať potvrdenie objednávky na inú e-mailovú adresu, SLK TT tak urobia v prípade, že táto požiadavky bude jednoznačne uvedená v texte objednávky. SLK TT nezodpovedajú za nedoručiteľný, resp. nedoručený e-mail a rozhodujúci je ich údaj o odoslaní zo SLK TT.

Čl. 13 Ustanovenia o zľavových kupónoch

 1. SLK TT ako poskytovateľ služieb vydáva vo vyhradených prípadoch zľavové kupóny na poskytnutie služieb SLK TT v rôznych nominálnych hodnotách, resp. výškach zľavy, ktoré môže klient použiť pri využívaní služieb tak, že si na základe zľavového kupónu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej na zľavovom kupóne.
 2. Zľavový kupón platí na všetky druhy pobytov pre samoplatcov, ktoré sa uskutočnia v termíne uvedenom na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení ktoréhokoľvek pobytu pre samoplatcov a to v liečebnom zariadení a na termíny pobytov uvedených na predmetnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť výhradne len na zakúpenie celého pobytu, pokiaľ nie je na zľavovom kupóne výslovne uvedené inak.
 3. Kód zľavového kupónu je potrebné nahlásiť pri rezervácii pobytu a pobyt zarezervovať vopred  na tam uvedenom tel. čísle SLK TT, a to najneskôr 30 kalendárnych dní  pred uplynutím platnosti kupónu. Platnosť kupónu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je potrebné predložiť pri platbe za pobyt. 
 4. Zľavy a kupóny nie sú kumulovateľné, zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, je nevratný a nevymieňa sa. SLK TT majú výhradné právo určiť termín uplatnenia zľavového kupónu. Pokiaľ sú na zľavovom kupóne uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené na zľavovom kupóne. 

Čl. 14  Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci 

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany. 

Čl. 15  Reklamácie, zodpovednosť za škody

 1. SLK TT zodpovedajú za vady poskytovaných služieb podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
 2. Reklamáciu vady poskytovaných služieb je klient povinný uplatniť v nasledovnej lehote : ihneď; a to niektorým z nasledovných spôsobov uplatnenia:
  • osobne priamo na mieste poskytnutia služby u príslušne zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečí spísanie zápisnice o uplatnení reklamácie;
  • písomne doporučenou listovou zásielkou odoslanou na adresu SLK TT.
 3. Na reklamácie uplatnené až po stanovenej lehote (v zmysle znenia predošlého bodu 2.) nebudú SLK TT prihliadať.
 4. Prevzatie a vybavenie reklamácie sa dokumentuje dokladom, ktorý vydávajú SLK TT.
 5. Zodpovednosť za vady sa uplatňuje jednostranným právnym úkonom, ktorým klient vytkne konkrétnu vadu a ktorým zároveň oznámi SLK TT, aký konkrétny nárok zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Tieto nároky môže uplatňovať jednotlivo alebo naraz. Nemôže však zároveň uplatniť práva, ktoré sa navzájom vylučujú. Spolu s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady môže klient uplatniť aj právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
  Pri uplatnení vád je klient povinný predložiť doklad o zaplatení.
 6. V zásade sú SLK TT povinné vybaviť riadne a včas uplatnenú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
  O vybavení reklamácie vydajú SLK TT klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 7. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe SLK TT, alebo okolnosti na strane klienta, na základe ktorých klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a SLK TT zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. SLK TT nezodpovedajú za škodu, ktorú samé nezavinili a nezavinili ju ani ich dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená klientovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním pobytu a služieb, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 8. Nespokojnosť s poskytovanými službami (bez uplatnenia nárokov z vád poskytnutých služieb) je klient oprávnený vyjadriť podaním sťažnosti, prípadne podnetu, na ktorých postup uplatňovania a vybavovania sa primerane použijú hore uvedené ustanovenia VOP.

Čl. 16 Informácie o spracúvaní osobných údajov

SLK TT ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje klientov na základe osobitných zákonov, na základe žiadosti klienta a na základe súhlasu klienta.

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitných zákonov:

Na účely poskytovania kúpeľnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a súvisiacich predpisov sú SLK TT oprávnené spracúvať osobné údaje klienta. Na tento účel je klient povinný poskytnúť osobné údaje.

Na účely poskytovania ubytovacích služieb v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a súvisiacich predpisov sú SLK TT oprávnené spracúvať osobné údaje klienta. Na tento účel je klient povinný poskytnúť osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov na základe žiadosti klienta:

Na účely rezervácie pobytov, rezervácie ubytovania, rezervácie procedúr, objednávok darčekových poukážok, prípadne iných žiadostí a v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sú SLK TT oprávnené spracúvať osobné údaje klienta. Na tento účel je klient povinný poskytnúť osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu klienta:

Na základe súhlasu dotknutej osoby a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov SLK TT spracúvajú osobné údaje klienta na účely poskytnutia vernostnej zľavy, dotazníka spokojnosti, súťaží, zasielania informácií o akciových pobytoch a novinkách a newsletterov. Poskytnutie osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné a SLK TT ho v žiadnom prípade nepodmieňuje poskytnutím služby. Súhlas je platný na dobu účelu spracovania - maximálne však 10 rokov od jeho poskytnutia.

Svoj súhlas klient môže kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu SLK TT prípadne emailom na data@therme.sk. Po ukončení platnosti súhlasu alebo po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje klienta spracúvané na daný účel.

Spoločné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov:

Osobné údaje spracúvané na základe osobitných zákonov a na základe žiadostí klienta bude SLK TT uchovávať po dobu nevyhnutnú v zmysle zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je potrebné SLK TT informovať o ich zmene poštou na adresu SLK TT prípadne emailom na data@therme.sk.

Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom môžu spracúvať v mene SLK TT sprostredkovatelia, teda subjekty zmluvne spolupracujúce s SLK TT. Informačná povinnosť SLK TT o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľmi je splnená zverejnením zoznamu sprostredkovateľov na internetovej stránke SLK TT www.therme.sk .

Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od SLK TT vyžadovať: potvrdenie, či sú o nej spracúvané osobné údaje, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2017

Zavolajte nám

+421-43-4918 010

Napíše nám

royalreservations@therme.sk