Užitočné informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.

so sídlom : Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO : 31 642 322

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel : Sa, vložka číslo : 327/L

číslo telefónu a faxu : 043/4913380043/4922943

ČL. 1  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., so sídlom Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO : 31 642 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka číslo : 327/L (ďalej v texte len „SLK TT“), poskytuje komplexné kúpeľné služby, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.
 2. Tieto VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  (ďalej v texte len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi SLK TT a klientmi (ďalej v texte spoločne aj len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb SLK TT, pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi SLK TT a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi SLK TT a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia SLK TT. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchýlne od VOP má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP.
 3. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných kúpeľných služieb, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.

ČL. 2  VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah – právny vzťah, vzniká v zásade na základe :
 • zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu;
 • písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta s povinnosťou platby, potvrdenej zo strany SLK TT; v prípade, že rezervácia, objednávka príp. voucher nebude zo strany SLK TT potvrdená (-ý), zmluvný vzťah medzi potencionálnym klientom a SLK TT nevzniká.
 • uhradenia ceny za poskytované služby;
 • uplatnenia darčekovej poukážky vydanej SLK TT so súhlasom, resp. potvrdením SLK TT o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 • zmluvný vzťah medzi potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. vouchera zo strany SLK TT. V prípade, že SLK TT rezerváciu alebo objednávku príp. voucher  s presným termínom nástupu zo strany SLK TT potencionálneho klienta nepotvrdí, môže klientovi ponúknuť vrátenie zaplatených finančných prostriedkov, alebo navrhnúť mu iný termín.
 1. Objednávka klienta s povinnosťou platby bude obsahovať najmä :
 • označenie „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“ (ďalej v texte aj len „objednávka“)  
 • meno, priezvisko a adresu klienta – objednávateľa (ďalej v texte aj len „objednávateľ“)
 • dátum príchodu a odchodu na pobyt /procedúru/, počet a mená klientov
 • požadovaný typ kúpeľného pobytu /procedúry/, požadované hotelové služby
 • požiadavky na ubytovanie /liečebný dom, kategória, typ izby/
 • požiadavky na stravovanie, transfery a ostatné doplnkové služby
 • vlastnoručný podpis objednávateľa, miesto a dátum vystavenia predmetnej objednávky.
 1. Zmluvný vzťah medzi potencionálnym klientom vzniká až potvrdením rezervácie alebo objednávky príp. vouchera s presným termínom nástupu zo strany SLK TT. V prípade, že SLK TT rezerváciu alebo objednávku, príp. voucher potencionálneho klienta nepotvrdí, potencionálny klient nie je oprávnený užívať priestory ubytovacieho zariadenia, ktoré si mal záujem objednať alebo rezervovať (nebytové priestory-izby), ako aj spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

ČL. 3  PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Následne potom, ako SLK TT potvrdia objednávku vyhotovenú podľa predchádzajúceho článku 2 bod 2., vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zálohu  vo výške 100% ceny objednávky a to na bankový účet SLK TT najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na pobyt alebo najneskôr  21  dní pred dňom absolvovania prvej procedúry. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom nástupu, je potrebné uhradiť cenu obratom a potvrdenie o úhrade zaslať faxom, resp. e-mailom alebo poštou na adresu SLK TT. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka bez ďalšieho zrušená v celom rozsahu. Rovnako sa postupuje aj pri úhrade za objednanú a potvrdenú požiadavku na transfer. V prípade, ak si klient objedná službu „transfer“ neskôr,  než si objednal a dostal potvrdenú objednávku na pobyt spolu so zálohovou faktúrou, je povinný vykonať úhradu platby za transfer najneskôr 3 dni pred potvrdeným dátumom transferu. V opačnom prípade majú SLK TT právo takúto objednávku bez náhrady stornovať. Nezaplatenie za transfer sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody a SLK TT majú súčasne nárok na náhradu škody. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných  a SLK TT potvrdených služieb.
 2. SLK TT ako poskytovateľ služieb vydáva darčekové poukážky, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Darčekové poukážky je možné zakúpiť na predajných miestach SLK TT, resp. si ich dodávku objednať na obchodnom oddelení SLK TT. Platnosť darčekovej poukážky je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky SLK TT, uvedená na darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa darčekovou poukážkou preukáže. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na web stránke www.therme.sk v časti „kontakty“. Po potvrdení rezervácie zo strany SLK TT sa táto stáva záväznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovým prevodom. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám zo svojho.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v tom momente, ku ktorému bola celá pripísaná na účet SLK TT v banke uvedenej v zmluve, resp. na faktúre,  alebo v potvrdení objednávky. Nezaplatenie v rozpore s dohodnutými podmienkami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody.
 5. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom, alebo v prípade riadneho nezaplatenia kúpnej ceny a nezaplatenia v termíne uvedenom v zmluve, na faktúre, alebo v potvrdení objednávky, majú SLK TT právo od zmluvy odstúpiť, alebo objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú SLK TT nárok na náhradu škody.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu je tzv. „kúpeľný poplatok“, ktorý sa vzťahuje na objednané prenocovanie a osobu. S účinnosťou od 01.04..2019 je výška kúpeľného poplatku 0,45 €/na osobu a noc (vrátane DPH). SLK TT si vyhradzujú právo zvážiť prípadnú zľavu z poplatku v individuálnych opodstatnených prípadoch. Kúpeľný poplatok nie je náhradou za tzv. „daň z ubytovania mestu“. S odvolaním sa na Zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 582/2004 Z. z. sú SLK TT povinné s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania mestu. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice predstavuje 1,50 €/ na osobu a noc.
 7. SLK TT  môže klientovi ponúknuť službu „platba  na otvorený účet“ (ďalej v texte len „otvorený účet“). Služba sa vzťahuje na extra procedúry doobjednané priamo na mieste a na konzumáciu nápojov a objednanie iného sortimentu v gastro prevádzkach SLK TT. Podmienkou zriadenia „otvoreného účtu“ je predautorizácia – blokácia finančných prostriedkov klienta na účte vzťahujúcom sa ku danému typu platobnej karty. Predautorizácia sa vykoná prostredníctvom terminálu a platobnej karty klienta. Položky na „otvorenom účte“ budú zúčtované prostredníctvom platobnej karty a dokončením predautorizácie.  V prípade, ak klient s „otvoreným účtom“ a predautorizáciou nečerpal žiadne vyššie uvedené služby, bude mu blokácia finančných prostriedkov zrušená najneskôr pri  check out. Klient je povinný si zrušenie blokácie skontrolovať na mieste. SLK TT nezodpovedá za prípady, keď klient z pobytu odíde a nepožiada o zrušenie blokácie finančných prostriedkov. SLK TT môže klientovi zriadiť/zrušiť  službu „otvorený účet“ kedykoľvek v priebehu pobytu. SLK TT po dokončení/ zrušení predautorizácie nezodpovedá za ďalšie transakčné lehoty bánk a vydavateľov platobných kariet, ktoré súvisia s dispozičným právom klienta ku jeho finančným prostriedkom.
 8. Osobitné ustanovenia o realizovaní platby kúpnej ceny pri zmluve uzavretej na diaľku:
  Úhradu za pobyt a objednané a potvrdené služby môže klient uskutočniť platobným príkazom v jeho banke, alebo prostredníctvom internetbankingu v prospech uvedeného účtu:

 

  • Názov organizácie: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.. Adresa: SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
  • Číslo účtu IBAN: SK8611110000001074130005
  • SWIFT/BIC/: UNCRSKBX
  • Názov banky: UniCredit Bank Slovakia a.s., Krížna 50, Bratislava

Faktúru je možné, okrem vyššie uvedených spôsobov, uhradiť aj prostredníctvom linku, ktorý klient obdrží spolu so zálohovou faktúrou.

ČL. 4  OBJEDNÁVANIE POBYTU A VOĽNE PREDÁVANÝCH PROCEDÚR

 1. Klient si môže pobyt, resp. voľne predávané procedúry, objednať osobne, telefonicky, e-mailom, faxom alebo poštou na adrese SLK TT. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP. Po zaplatení celkovej ceny SLK TT odošlú klientovi na ním uvedenú adresu, resp. adresu uvedenú v e-maili, vo faxovej správe, liste, alebo v telefonickej objednávke; ubytovací preukaz a pokyny na pobyt. Obdobne v prípade objednania voľne predávaných procedúr klient obdrží  kúpeľný preukaz s rozvrhom a načasovaním procedúr po zaplatení ich celkovej ceny, resp. v prvý deň pri nástupe na voľne predávané procedúry.

ČL. 5  DĹŽKA POBYTU,  PRÍCHOD A ODCHOD

 1. Doporučuje sa, aby klient za účelom liečby strávil v SLK TT aspoň 21 dní. Táto doba vychádza z dlhodobo lekársky overených výskumov a skúseností. Pre klientov zdravotných poisťovní je záväzný počet dní liečenia určený legislatívou – „Indikačným zoznamom SR“. Ostatní klienti majú možnosť vybrať si z ponuky liečebných pobytov.
 2. Pri  ostatných – wellness a dovolenkových pobytoch je dĺžka stanovená podľa želania klienta.
 3. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním.
 4. Príchod : od 14,00 hod. v zmysle Ubytovacieho poriadku (Príloha č. 2).

Odchod : v čase do 10,00 hod., resp. do 11,00 hod. v zmysle Ubytovacieho poriadku (Príloha č. 2).

ČL. 6  TRANSFERY

 1. SLK TT ponúkajú prepravu z letiska alebo iných požadovaných miest na Slovensku a v susedných krajinách a späť. Ceny uvedených transferov nie sú zahrnuté v cene pobytu a SLK TT ich klientovi poskytnú po vzájomnej dohode na základe vyžiadania, vrátane objednania tejto služby. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP.

ČL. 7  PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient má právo :
  1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj na podanie potrebných informácii k cene, obsahu, resp. programu pobytu;
  2. na zrušenie objednaných služieb, t. j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok ;
  3. písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka a to spolu s ostatnými náležitosťami, ktoré obsahuje objednávka na pobyt.
  4. Užívať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v SLK TT, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Uvedené priestory nie je dovolené užívať na kancelárske a iné účely.
 2. Osobitné poučenie klienta o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku:
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
   Klient má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa uzavretia zmluvy.
   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje SLK TT o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese : Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, faxové číslo : +421-43-4922 943, e-mailová adresa rezervacie@therme.sk. Na tento účel môžete použiť „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“, ktorý tvorí PRÍLOHU č. 1 týchto VOP.
   Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu rezervacie@therme.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdia SLK TT na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
   Po odstúpení od zmluvy Vám SLK TT vrátia všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  3. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť SLK TT uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste SLK TT oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
 3. Klient má povinnosť :
  1. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu, ako aj ďalších účastníkov pobytu, pričom v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky;
  2. dodržiavať vopred stanovený program pobytu;
  3. dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu SLK TT, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností;
  4. rešpektovať pokyny a doporučenia zaslané SLK TT pri potvrdení objednávky;
  5. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v SLK TT;
  6. poskytnúť kúpeľom súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí;
  7. klienti, ktorým má byť poskytnutá kúpeľná starostlivosť alebo si zakupujú voľne predávané procedúry musia pred svojim nástupom na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry, zvážiť svoj zdravotný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu, resp. voľne predávaných procedúr /kontraindikácie/ a pri nástupe na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť sú povinní buď absolvovať vstupnú lekársku prehliadku alebo minimálne riadne vyplniť zdravotný dotazník;
  8. v prípade zrušenia objednávky pobytu, transfera alebo voľne predávaných procedúr oznámiť túto skutočnosť SLK TT  a akceptovať storno poplatky;
  9. právnické osoby sú povinné riadne a včas oboznámiť účastníkov pobytu, resp. voľne predávaných procedúr, so znením VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi riadne dodržiavané;
  10. preukazovať sa v odbytových strediskách SLK TT a Spa&Aquaparku identifikačnými predmetmi (preukazy, kartičky, náramky a pod.), ktoré obdržia pri nástupe na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry,  na recepcii. Identifikačné predmety sú neprenosné a nie je dovolené údaje v nich pozmeňovať. Pri odchode z pobytu je klient povinný odovzdať všetky identifikačné predmety na recepcii v príslušnom liečebnom dome. V prípade preukázateľného zneužitia identifikačných predmetov je klient povinný zaplatiť poplatok vo forme sankcie vo výške 100 €/za jeden identifikačný predmet.
  11. preukazovať sa pri nástupe na pobyt (viac ako jedno prenocovanie) na recepcii preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz, pas) za účelom vedenia evidencie ubytovaných;
  12. cudzí štátny príslušník je povinný SLK TT predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy (Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení).
  13. V posledný deň skončenia pobytu je klient povinný riadne a včas odovzdať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v SLK TT. V prípade, že klient dobrovoľne neopustí priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v SLK TT, pri riadnom ukončení pobytu, alebo pri predčasnom ukončení pobytu zo strany SLK TT v zmysle čl. 8 bod. 2 VOP; vzniká SLK TT právo, po ústnej výzve za prítomnosti dvoch svedkov, bez ďalšieho,  pristúpiť za súčinnosti SBS  k  fyzickému vyprataniu jeho osoby a jeho vecí mimo priestorov predmetného ubytovacieho zariadenia (napr. pred vstupné dvere ubytovacieho zariadenia), a to aj za použitia násilia.

Ďalej SLK TT majú právo, bez ďalšieho,

- vstupovať do týchto priestorov a použiť za tým účelom primerané prostriedky, vrátane odstránenia prekážok,

- uzavrieť tieto priestory a zamedziť klientovi, prípadne aj iným osobám, vstup do nich a vymeniť, tam kde je to potrebné, doterajšie zámky za iné,

- prerušiť, resp. zabezpečiť prerušenie poskytovania súvisiacich služieb, ktorých poskytovanie je spojené s ich užívaním.

ČL. 8  PRÁVA A POVINNOSTI KÚPEĽOV

 1. SLK TT majú povinnosť pred uzatvorením zmluvy o pobyte, alebo pred predajom voľne predávaných procedúr pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu, resp. voľne predávaných procedúr. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, SLK TT si vyhradzujú právo zmeniť program, alebo cenu pobytu, presunúť dobu konania pobytu, zmeniť ubytovacie zariadenie alebo pobyt zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny sú SLK TT povinné bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni pred začatím pobytu, resp. pred začatím absolvovania voľne predávaných procedúr.
 2. SLK TT majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt alebo odstúpiť od pokračovania v podávaní voľne predajných procedúr v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu a výstrahe zo strany SLK TT hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov, zamestnancov kúpeľov, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti.
 3. SLK TT ako poskytovateľ služieb sú oprávnené:
  • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP
  • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov
  • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP
  • inkasovať stornopoplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP
  • kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby
  • neprijať a neubytovať klienta, nepotvrdiť mu rezerváciu, objednávku príp. voucher v prípade, že s daným klientom boli v minulosti negatívne skúsenosti počas jeho pobytu v niektorom z ubytovacích zariadení SLK TT (ak zo strany klienta v minulosti došlo k porušeniu Všeobecných obchodných podmienok Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, ubytovacieho poriadku, prevádzkových poriadkov na iných prevádzkach SLK TT).

ČL. 9  ZĽAVY Z POBYTOV

 1. V prípade nároku klienta na zľavu si ju klient uplatňuje pri objednávke pobytu. V prípade, že tak neurobí, zľava mu nebude priznaná. Zľavy nie je možné vzájomne spájať, sčítavať, či kombinovať a nevzťahujú sa na lastminute pobyty, akciové pobyty a ponuky „šité na mieru“. Klient si môže uplatniť vyššiu zo zliav, na ktoré má nárok.

ČL. 10  STORNO PODMIENKY

 1. Pobyt a objednanie voľne predajných procedúr  možno stornovať iba písomnou formou na adresu SLK TT. Počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do kúpeľov.
 2. Výška storno poplatkov je:
  • 20 – 15 dní: 10 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 14 – 7 dní: 30 % z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 6 – 3 dni: 50% z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
  • 2 – 0 dní: 75 % z ceny pobytu , resp. z ceny objednaných voľne predajných procedúr
 3. Klientovi nie je poskytovaná žiadna finančná náhrada za objednané a nevyčerpané služby, za zmeny objednaných služieb počas pobytu (ubytovanie, stravovanie, liečebné procedúry).
 4. Pri predčasnom ukončení pobytu zo strany klienta, alebo pri  neabsolvovaní všetkých objednaných a potvrdených voľne predajných procedúr nie je klientovi poskytovaná žiadna finančná ani iná náhrada za stravovanie, ubytovanie, liečenie, procedúry ani iná náhrada za ďalšie objednané služby. V prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii môže byť naviac klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z nevyčerpaných objednaných služieb.
 5. Za riadne a včas vykonanú zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiadny poplatok.
 6. Pokiaľ sú SLK TT z určitého dôvodu povinné vrátiť klientovi adekvátnu čiastku zaplatených služieb, vykonajú tak do 30 dní od vzniku nároku. Táto finančná čiastka bude ponížená o príslušný storno poplatok uvedený vyššie, prípadne aj administratívny poplatok v paušálnej výške 10 eur. Transakčné náklady spojené s vrátením ceny služieb idú na vrub klienta.
 7. O zmenu už potvrdenej objednávky na transfer môže klient požiadať bez účtovania storno poplatkov najneskôr 3 dni pred pôvodne požadovaným a zo strany SLK TT potvrdeným dátumom transferu. Akákoľvek zmena objednávky (napr. počet osôb, druh vozidla, trasa, dátum, čas) predložená zo strany klienta neskôr než vyššie uvedené 3 dni sa považuje za storno pôvodnej požiadavky so 100 % storno poplatkom. V takýchto prípadoch SLK TT tiež negarantujú, že každej požiadavke na zmenu budú môcť vyhovieť.

ČL. 11 CENY

 1. Cenníky sú uverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke kúpeľov, prípadne môžu byť na vyžiadanie poskytnuté aj v tlačenej verzii.
 2. Všetky ceny sú uvedené podľa:
  • typu pobytu;
  • sezóny;
  • liečebného domu, hotela;
  • kategórie izby (jednolôžková, dvojlôžková, apartmán);
  • druhu voľne predajných procedúr.
 3. SLK TT si vyhradzujú právo zmeny cien a obsahu balíčkov služieb.

ČL. 12  ODMIETNUTIE POSKYTNUTIA SLUŽIEB

 1. SLK TT sú oprávnené odmietnuť poskytnutie služieb v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby.
 2. SLK TT majú právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prí­padne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné
 3. SLK TT si vyhradzujú právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplné alebo ne­správne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že kúpeľný pobyt úmyselne neobjedná.
 4. Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré obdrží na potvrdenej objednávke, zaslanej SLK TT. Klient je povinný potvrdenie objednávky riadne a včas skontrolovať a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť SLK TT, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti  pri príchode do SLK TT braný zreteľ.
 5. V prípade, že je objednávka klienta zasielaná e-mailom, SLK TT potvrdzujú objednávku na rovnakú e-mailovú adresu, z ktorej obdržali objednávku. Ak klient požaduje zaslať potvrdenie objednávky na inú e-mailovú adresu, SLK TT tak urobia v prípade, že táto požiadavky bude jednoznačne uvedená v texte objednávky. SLK TT nezodpovedajú za nedoručiteľný, resp. nedoručený e-mail a rozhodujúci je ich údaj o odoslaní zo SLK TT.

ČL. 13 USTANOVENIA O ZĽAVOVÝCH KUPÓNOCH

 1. SLK TT ako poskytovateľ služieb vydáva vo vyhradených prípadoch zľavové kupóny na poskytnutie služieb SLK TT v rôznych nominálnych hodnotách, resp. výškach zľavy, ktoré môže klient použiť pri využívaní služieb tak, že si na základe zľavového kupónu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej na zľavovom kupóne.
 2. Zľavový kupón platí na všetky druhy pobytov pre samoplatcov, ktoré sa uskutočnia v termíne uvedenom na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení ktoréhokoľvek pobytu pre samoplatcov a to v liečebnom zariadení a na termíny pobytov uvedených na predmetnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť výhradne len na zakúpenie celého pobytu, pokiaľ nie je na zľavovom kupóne výslovne uvedené inak.
 3. Kód zľavového kupónu je potrebné nahlásiť pri rezervácii pobytu a pobyt zarezervovať vopred  na tam uvedenom tel. čísle SLK TT, a to najneskôr 30 kalendárnych dní  pred uplynutím platnosti kupónu. Platnosť kupónu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je potrebné predložiť pri platbe za pobyt.
 4. Zľavy a kupóny nie sú kumulovateľné, zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, je nevratný a nevymieňa sa. SLK TT majú výhradné právo určiť termín uplatnenia zľavového kupónu. Pokiaľ sú na zľavovom kupóne uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené na zľavovom kupóne.

ČL. 14  NESPLNENIE ZMLUVNEJ POVINNOSTI V DÔSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠEJ MOCI 

 1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.
 2. Pre prípad podľa predošlého bodu tohto článku si SLK TT vyhradzujú právo klientom, ktorí už zaplatili za pobyt, resp. služby; ponúknuť v lehote do 3 mesiacov presun termínu alebo náhradné plnenie za zvýhodnených podmienok a ak klient v termíne stanovenom SLK TT takéto riešenie neodsúhlasí vznikne mu nárok na vrátenie zaplatenej sumy v lehote do 6 mesiacov.

ČL. 15  UBYTOVANIE

Ubytovací poriadok SLK TT, ktorý upravuje podmienky ubytovania tvorí Prílohu č. 2 VOP.

ČL. 16  REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok SLK TT, ktorý upravuje reklamácie a reklamačné konanie tvorí Prílohu č. 3 VOP.

 

ČL. 17 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov klienta, jeho právach a ich uplatňovaní sú zverejnené na www.therme.sk/spolupraca/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov.

PRÍLOHY:

 

Účinnosť týchto VOP je od 5.1.2022

Vernostný program

Kariéra

Informácia pre záujemcov

Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na internetovej stránke profesia.sk. Osloviť nás môžete aj prostredníctvom

Na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním motivačného listu a životopisu. Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou. Po doručení vášho motivačného listu a životopisu personálne oddelenie posúdi a následne vyhodnotí vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti na ponúkanú pracovnú pozíciu a zaradí vás do výberového konania. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných pohovorov. Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 3 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní a oboznámení s výsledkami.

Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača o ponúkanú pracovnú pozíciu. Je potrebné v ňom uviesť prečo sa o pracovnú pozíciu uchádzate, zdôrazniť vaše konkrétne a špecifické schopnosti a vlastnosti, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky najdôležitejšie fakty týkajúce sa ponúkanej pracovnej pozície. Musí obsahovať informácie o vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, pracovných skúsenostiach so stručným popisom činností, ktoré ste vykonávali, schopnostiach, zručnostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti. V motivačnom liste alebo životopise nezabudnite uviesť váš telefonický kontakt.

Kontaktovať budene len vybraných uchádzačov. Ak si prajete, aby sme vás zaradili do databázy uchádzačov za účelom opakovaného kontaktovania, uveďte v žiadosti Súhlas so zaradením do databázy uchádzačov a oboznámte sa so spracúvaním osobných údajov.

Certifikáty

Hotel Royal Palace***** úspešne prešiel auditom systému manažérstva kvality a získal nasledovný certifikát.

CERTIFIKÁT ISO

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality – norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v spoločnosti, ktorá chce a potrebuje preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Cieľom je uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality a neustále ho zlepšovať.

Uvedené certifikáty sú potvrdením neustále sa zvyšujúcej kvality našich služieb.

Partneri

Partneri

 • Golfové stredisko Tále- 10% zľava na green fee pre klienov ubytovaných v Zlatých kúpeľoch

Kontakty

Ochrana osobných údajov

 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.therme.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2;016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Hlavný Prevádzkovateľ:

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000 (ďalej len „my“)

Spoloční Prevádzkovatelia:

Niektoré účely spracúvania (ako sú  Rezervácie, Vernostný program, Komunikácia a pošta, Kariéra, Newslettre, Monitorovanie areálu, Zmluvní partneri) sme určili formou vzájomnej dohody v zmysle platných predpisov spoločne s nasledovnými Spoločnými prevádzkovateľmi:

KTT – INVEST, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 36 436 798

IMPERIAL – INVEST, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 35 934 221 

INCARE, s.r.o., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 45 360 154

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa  Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu.

Kontaktné údaje:

Prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom na uplatnenie Vašich práv budú

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000.

Vaše práva však môžete uplatniť u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

 

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov podľa konkrétneho účelu spracúvania:

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  dátum narodenia, rodné číslo, podpis.

Zdravotné údaje: Údaje o predpísaných liekoch, Údaje potrebné k zisteniu anamnézy, Údaje o poučení v súlade s § 6 zákona č.  576/2004 Z. z.,  Údaje o chorobe, priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom, Údaje o rozsahu poskytnutej liečebnej starostlivosti, Údaje o službách súvisiacich s poskytovaním liečebnej starostlivosti, Údaje o dočasnej práceneschopnosti, Epidemiologicky závažné skutočnosti, Číselný kód zdravotnej  poisťovne, Ďalšie údaje v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z.  národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákona č.  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti na tieto účely:

 • Poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti
 • Vedenie zdravotnej dokumentácie
 • Poskytovanie ubytovania
 • Poskytovanie stravy
 • Pobyt sprievodcu prijímateľa liečebnej starostlivosti

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 20 rokov po poskytnutí liečebnej starostlivosti.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytovania liečebnej starostlivosti je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť liečebnú starostlivosť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  ČOP, dátum narodenia, miesto narodenia cudzincov, doba ubytovania, štátna príslušnosť cudzincov, účel pobytu cudzincov, číslo pasu cudzincov, číslo víza cudzincov, meno a priezvisko detí cudzincov, údaje o poskytnutom ubytovaní, EČV parkovaného motorového vozidla, údaje o stratách a nálezoch, podpis cudzincov.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na tieto účely:

 • Vedenie evidencie ubytovaných hostí
 • Vedenie domovej knihy
 • Evidencia parkovacích miest
 • Evidencia strát a nálezov
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Knihy prianí a sťažností
 • Vedenie účtovnej evidencie

 Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytnutia ubytovacích služieb je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vás nemôžeme ubytovať.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor SR, Mesto Turčianske Teplice a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovatelia rekreačných poukážok/kariet

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Komu sú naše služby určené:

Rezervácie produktov a služieb sú určené osobám starším ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje a údaje o rezervácii: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, údaje o rezervácii, IP adresa a prehliadač zariadenia z ktorého bola objednávka vytvorená, dátum a čas objednávky.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov na tieto účely:

 • Vedenie evidencie rezervácií ubytovania
 • Rezervácie procedúr a iných služieb
 • Spracovanie objednávok, darčekových poukážok a iných produktov
 • Vedenie účtovnej evidencie

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 12 mesiacov po prijatí rezervácie. Účtovné doklady sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely rezervácie a objednávok  je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu rezerváciu a objednávku vybaviť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Kto sa môže prihlásiť do Vernostného programu:

Do Vernostného programu sa môže prihlásiť osoba staršia ako 18 rokov.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje:  Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, vek, číslo vernostnej karty. 

Údaje o využívaní Vernostnej karty: Údaje o zakúpených službách a produktoch, údaje o počte nazbieraných bodov, údaje o poskytnutých zľavách.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje na účely účasti vo vernostnom programe spracúvamena základe vášho súhlasu na tieto účely:

Vernostný program: Osobné údaje spracúvame na účely poskytovania vernostných zliav a vedenia databázy členov vernostného programu. Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli registráciou do vernostného programu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Na základe Vašich očakávaní ako člena Vernostného programu Vám budeme zasielať newslettre a marketingové informácie.  Newslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracúvanie na účely marketingu však vykonávame na základe našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia členstva vo Vernostnom programe. Členstvo vo Vernostnom programe sa obnovuje každým využitím vernostnej karty. Vaše členstvo vo Vernostnom programe ukončíme, ak nepoužijete kartu na uplatnenie výhod viac ako 5 rokov. Po ukončení členstva vo Vernostnom programe zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely členstva vo Vernostnom programe je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody člena Vernostného programu.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovatelia marketingových služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje:  Meno, priezvisko, titul, vek, pohlavie, údaje o pobyte, adresa elektronickej pošty.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Osobné údaje na účely Dotazníka spokojnosti spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak budete u nás ubytovaní alebo využijete naše služby, zašleme Vám emailom  dotazník spokojnosti.  V prípade, ak dotazník vyplníte získame od Vás spätnú väzbu a získané údaje využijeme na:

 • Sledovanie spokojnosti zákazníkov
 • Identifikácie problémov v procesoch z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb a reakcií na prípadné podnety

Máte právo kedykoľvek namietať proti zasielaniu dotazníkov. Odmietnuť zasielanie ďalších dotazníkov môžete aj priamo v emaile s dotazníkom, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje v Dotazníku spokojnosti budeme uchovávať 24 mesiacov od vyplnenia dotazníka.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely Dotazníka spokojnosti je dobrovoľné, a žiadnym spôsobom neovplyvní poskytovanie  našich služieb pre Vás.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 

Kto sa môže zúčastniť súťaže:

Súťaže sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje na odovzdanie výhry: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, užívateľské meno na sociálnych sieťach (pri súťažiach na sociálnych sieťach), údaje o výhre.

Údaje na splnenie podmienok účasti v súťaži: Odpovede na súťažné otázky, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na splnenie účasti v súťaži

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Priebeh, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry: Osobné údaje na účely účasti v súťaži spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 12 mesiacov po ukončení súťaže. Účtovné doklady spojené s odovzdaním výhry musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely účasti v súťaži je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia Vám nemôžeme odovzdať prípadnú výhru.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Osobné údaje výhercov súťaží môžu byť poskytnuté Daňovému úradu.

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Zverejňovanie:

Osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, iniciálka priezviska, mesto/obec bydliska, fotografie ak boli podmienkou účasti v súťaži môžu byť zverejnené na našej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach, ak bola súťaž realizovaná cez sociálne siete.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe vašej žiadosti o prijatie do zamestnania (predzmluvné vzťahy).

Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie  nám poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov  zaradíme vás do našej databázy uchádzačov o prácu za účelom opakovaného kontaktovania. Osobné údaje na účely zaradenia do databázy uchádzačov spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení výberového konania. Ak Vás neprizveme do výberového konania vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.  Ak ste nám poskytli súhlas so zaradením do databázy uchádzačov budeme vaše osobné údaje uchovávať 1 rok po roku v ktorom boli získané. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vás nemôžeme prizvať do výberového konania. Poskytnutie osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

Monitorovanie priestorov parkovísk pred našimi budovami Liečebný dom Veľká Fatra, Liečebný dom Aqua, Hotel Royal Palace, Aquapark,  vstupov do areálov, monitorovanie areálov a vyhradených vnútorných priestorov našich budov kamerovým systémom.

Monitorovanie vykonávame najmä z dôvodu ochrany nášho majetku, vášho majetku a vašej bezpečnosti.  Pri monitorovaní dbáme na to, aby sme v čo najmenšej miere narúšali vaše súkromie.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Obrazový záznam z kamerového systému uchovávame 3 dní od jeho vyhotovenia.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

V prípade, ak nás navštívite, ste našim klientom alebo vstúpite  do monitorovaných priestorov budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať.  

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Súdy a orgány činné v trestnom konaní 

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a zmluvné údaje: Žiadosť o prijatie žiaka do duálneho vzdelávania, Učebná zmluva, Zmluva o duálnom vzdelávaní, meno, priezvisko, adresa,  dátum narodenia, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis, údaje o navštevovanej škole, študijný odbor, údaje o prospechu žiaka, miesto a forma výkonu praktického vyučovania, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis zákonného zástupcu žiaka

Údaje o dochádzke a hodnotení:  Údaje o dochádzke, poskytovaní stravy, údaje o hodnotení, údaje o školeniach (BOZP, dodržiavania pracovného poriadku), údaje o prideľovaní OOP a ďalšie údaje nevyhnutné pre výkon praktického vyučovania

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a osobitných zákonov, ktorými sú najmä Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní, zákon, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva  č. 585/2008 Z. z.  a súvisiace predpisy na tieto účely:

 • Poskytovanie odborného vzdelávania žiakov stredných škôl
 • Spracovanie a evidencia učebných zmlúv
 • Spracovanie a evidencia zmlúv o duálnom vzdelávaní
 • Spracovanie a evidencia zmlúv o poskytovaní odbornej praxe
 • Potvrdenia o odbornom vzdelávaní, hodnotenia
 • Evidencia dochádzky a poskytnutej stravy
 • Školenia BOZP a PO
 • Výberové konania

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Žiadosti neprijatých žiakov budeme uchovávať 6 mesiacov po ukončení výberového konania.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely odbornej praxe a duálneho vzdelávania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete u nás vykonávať odbornú prax,  resp. nemôžeme s Vami uzatvoriť učebnú zmluvu a poskytnúť Vám odborné vzdelávanie u nás.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Stredná škola, ktorú žiak navštevuje, Inšpektorát práce  a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť stredná škola, ktorú žiak navštevuje.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty Ďalšie údaje nevyhnutné pre poskytnutie informácií

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

 • Skvalitňovanie služieb
 • Uplatňovanie našich nárokov

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Záznamy telefonických hovorov budeme uchovávať 3 mesiace od vyhotovenia záznamu.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely zaznamenávania hovorov je dobrovoľné. V prípade, ak si to neželáte môžete nás kontaktovať emailom, poštou alebo osobne.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Dovoľujeme si Vás informovať o používaní súborov cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač

Ako zmeniť a kontrolovať cookies

Nevyhnutné cookies nie je možné v našich systémoch vypnúť. Môžete ich však zakázať zmenou nastavenia prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Ostatné cookies využívame len vtedy, ak nám pri návšteve našej webovej stránky poskytnete súhlas s ich ukladaním.

Nastavenie  cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „Cookies“v päte stránky  a následne spravovať vlastné nastavenie cookies. „

Nastavenie cookies

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookies prvých strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

cookie-control

royalpalace.therme.sk

Ukladá informácie o vašich preferenciách cookies

1 rok

SESS

royalpalace.therme.sk

Náhodný identifikátor návšetvníka potrebný pre korektné fungovanie serverovej časti webovej stránky. Neukladá žiadne osobné údaje.

dočasné

isLogged

royalpalace.therme.sk

Ukladá informáciu o tom, či je používateľ prihlásený do administračného rozhrania

dočasné

lightboxBanner

royalpalace.therme.sk

Ukladá informáciu o zobrazení vyskakovacieho bannera

10min

Súbory cookies súvisiace s funkčnosťou

Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

lctpref

app.livechatoo.com

Zabezpečenie funkčnosti služby chat.

1 mesiac

mailerlite:webform:shown

mailerlite.com

Uloženie informácie o zobrazení vyskakovacieho online formulára.

1 rok

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

_gat

www.google.com

Používa sa na obmedzenie rýchleho opakovania požiadaviek.

1 minúta

_gid

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

2 roky

_gat_UA-*

www.google.com

Používa sa na obmedzenie množstva analytických požiadaviek.

1 minúta

_hjid

hotjar.com

Ukladá unikátne ID používateľa

1 rok

_hjSessionUser_*

hotjar.com

Používa sa na identifikáciu návštevníka stránky.

dočasné

_hjIncludedInPageviewSample

hotjar.com

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vášho webu.

30 minút

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar.com

Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa.

30 minút

_hjFirstSeen

hotjar.com

Používa sa na identifikáciu prvej relácie nového používateľa.

dočasné

_ym_d

yandex.com

Používa sa na uloženie prvej návštevy používateľa na stránke

1 rok

_ym_uid

yandex.com

Používa sa na identifikáciu návštevníka stránky.

1 rok

_ym_isad

yandex.com

Ukladá informáciu, či má používateľ zapnuté blokovanie reklám

2 dni

_ym_visorc

yandex.com

Ukladá unikátne ID používateľa

30 minút

_fbp

facebook.com

Používa sa na ukladanie a sledovanie návštev na webových stránkach.

3 mesiace

Reklamné a marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

_gcl_au

google.com

Používa sa na na ukladanie a sledovanie konverzií.

90 dní

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  IČO, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia.

Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy s vami, rokovania o uzavretí zmluvy a na základe osobitných zákonov najmä zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Fotografie a informácie: Fotografie, videozáznamy, ďalšie osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre prezentáciu spoločnosti, spoločné fotografie z podujatí.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel prezentácie našej spoločnosti a informovania o dianí v našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. Vaše osobné údaje budeme využívať len v takej miere aby sme čo najmenej zasiahli do vášho súkromia. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely prezentácie spoločnosti a fotografovania.

V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami, spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov nebude mať na vás žiaden vplyv.
V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:
- Poskytovateľ webhostingu
- Externý fotograf a poskytovateľ grafického dizajnu
- Poskytovateľ tlače marketingových materiálov

Zverejňovanie:

Vaše osobné údaje môžu byť môžu byť zverejnené na našom webovom sídle, sociálnych sieťach, prípadne v iných marketingových materiáloch.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje a údaje týkajúce sa oznámenia: Meno, priezvisko, adresa, adresa  elektronickej pošty, ďalšie nevyhnutné údaje pre riešenie oznámenia.

Údaje týkajúce sa ochrany oznamovateľov prípadne ich blízkych osôb: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, označenie pracovnoprávneho úkonu, podpis

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností najmä  Zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti na tieto účely:

 • Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Riešenie a spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Evidencia súhlasov oznamovateľov s pracovnoprávnym úkonom voči nim
 • Žiadosti a evidencia súhlasov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti s pracovnoprávnym úkonom voči oznamovateľom

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať minimálne 3 roky od doručenia oznámenia.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme na oznámenie reagovať a poskytnúť Vám ochranu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Súdy a orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Účastníci konania, Iné oprávnené subjekty

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť Vaša blízka osoba. 

Z dôvodu zvyšovania povedomia o nás v online prostredí máme zriadené oficiálne firemné profily na sociálnych sieťach ako sú Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn a YouTube.

Na našich webových stránkach máme integrované ikony a zásuvné moduly (plug-in) sociálnych sietí prostredníctvom ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov ako je IP adresa a ďalšie údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (cookies).  Tieto informácie spracúvame na základe vášho súhlasu, ak ste nám ho poskytli pri nastavení cookies.

Facebook (Meta) a Instagram

Spoloční prevádzkovatelia:

Za účelom sledovania štatistických údajov sme so spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko spoločnými prevádzkovateľmi a spracúvame osobné údaje na základe spoločnej dohody (Dodatku prevádzkovateľa), ktorá je dostupná na  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Svoje práva si môžete uplatniť u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Nad spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia sociálnych sietí nad rámec spoločnej dohody (vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ) nemáme žiadnu kontrolu a vaše práva si môžete uplatniť priamo voči prevádzkovateľom sociálnych sietí. Informácie o spracúvaní osobných údajov, vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou Facebook (Meta) nájdete na https://www.facebook.com/privacy/policy.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, prezývka, fotografie, fanúšik fanpage, údaje o výhre v súťaži, komentáre, obsah správ adresovaných prevádzkovateľovi, IP adresa, typ prehliadača, operačný systém.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä:

 • Vytvorenie nášho oficiálneho profilu na príslušnej sociálnej sieti
 • Zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí
 • Propagácia našich služieb
 • Komunikácia s Vami
 • Organizovanie súťaží prostredníctvom platformy sociálnych sietí
 • Sledovanie štatistík, užívateľských profilov a interakcií
 • Zobrazovanie personalizovaných reklám

V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami,  spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s Vami.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Do podania námietky alebo odvolania súhlasu.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ak nás reprezentujete na základe zmluvy, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia:

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Subjekty zabezpečujúce správu firemných profilov na sociálnych sieťach
 • Poskytovateľ platformy sociálnych sietí Facebook (Meta) a Instagram

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do USA v rámci využívania platforiem sociálnych sietí Facebook (Meta) a Instagram. Osobné údaje budú prenášané na základe Štandardných zmluvných doložiek, Európskeho dodatku k prenosu osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a prijatých dodatočných záruk spoločnosťou Facebook (Meta): https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/.

Ďalšie sociálne siete

Máme zriadené firemné profily na LinkedIn a YouTube.  Na účel správy profilov sme voči sociálnym sieťam v postavení osobitného prevádzkovateľa a sociálne siete (LinkedIn a YouTube) v postavení osobitného prevádzkovateľa. Vaše práva si môžete najúčinnejšie uplatniť priamo voči prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou LinkedIn nájdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou Google (YouTube) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, alebo  elektronicky na emailovú adresu data@therme.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, osobným odovzdaním písomnej žiadosti na jednom z našich klientských pracovísk  alebo elektronicky na emailovú adresu data@therme.sk

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Rekreačná poukážka

Viete že Rekreačné poukazy pre zamestnancov je možné využiť od 1.1.2019, a to na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23. októbra 2018 Národnou radou SR ?

To znamená, dovolenku na Slovensku v prípade že spĺňate nižšie uvedené podmienky je váš zamestnávateľ povinný preplatiť.

 Prečítajte si nižšie kompletné podmienky:

 • Predmetom podpory sú pobytové balíky, musia obsahovať najmenej dve prenocovania na území SR, môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou.
 • Rekreačný poukaz môže zamestnanec využiť aj na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii
 • Pobytové balíky je možné uhradiť rekreačnými poukazmi alebo vlastnými financiami zamestnanca.
 • Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec bude musieť zamestnávateľovi  preukázať oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.

 

Povinnosti a nároky

 • Musíte pracovať vo firme s viac ako 49 zamestnancami = povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu, alebo rekreačný poukaz.
 • Firmy do 49 zamestnancov môžu rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.
 • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší čas, má nárok na nižšiu sumu zodpovedajúcu kratšiemu pracovnému času
 • Príspevok zo strany zamestnávateľa je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275 eur ročne.
 • Príspevok zamestnávateľa je 55 %, Zamestnanec doplatí 45 %.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, na preplatenie u zamestnávateľa Vám stačí faktura (doklad o zaplatení) od nás z kúpeľov.

 

Vyberte si u nás pobyt

Sitemap

Neváhajte nám napísať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Váš e-mail bol odoslaný úspešne

Čoskoro sa Vám ozveme s odpoveďou.