Užitečné informace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Slovenských léčebných lázní Turčianské Teplice, a.s.

se sídlem : Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, IČ : 31 642 322

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina

oddíl : Sa, vložka číslo : 327/L

číslo telefonu a faxu : 043/4913380, 043/4922943

ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s., se sídlem Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, IČ : 31 642 322, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl : Sa, vložka číslo : 327/L (dále v textu jen „SLK TT“), poskytuje komplexní lázeňské služby, včetně ubytování , stravování, ambulantních služeb, individuálních procedur a doplňkových služeb.
 2. Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále v textu jen „VOP“) upravují právní vztahy, které vznikají mezi SLK TT a klienty (dále v textu společně i jen „smluvní strany“) v rámci poskytování služeb SLK TT, přičemž vytvářejí základní právní úpravu těchto vztahů . V jednotlivých případech - právních vztazích mezi SLK TT a klienty je možné se od těchto VOP odchýlit a některé náležitosti právních vztahů řešit individuálně. Individuální úprava může vyplynout ze smlouvy mezi SLK TT a klientem, z jiné dohody smluvních stran, jakož iz jednostranného prohlášení SLK TT. Platí, že individuální úprava, která řeší právní vztahy odchylně od VOP má přednost před úpravou obsaženou ve VOP.
 3. VOP upravují podmínky poskytování komplexních lázeňských služeb, včetně ubytování, stravování, ambulantních služeb, individuálních procedur a doplňkových služeb.

ČL. 2 VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Mezi smluvními stranami smluvní vztah – právní vztah, vzniká v zásadě na základě:
  smlouvy nebo jiného dvoustranného právního úkonu;
  písemné, telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky klienta s povinností platby, potvrzené ze strany SLK TT; v případě, že rezervace, objednávka příp. voucher nebude ze strany SLK TT potvrzena (-ý), smluvní vztah mezi potencionálním klientem a SLK TT nevzniká.
  uhrazení ceny za poskytované služby;
  uplatnění dárkové poukázky vydané SLK TT se souhlasem, resp. potvrzením SLK TT o možnosti čerpání služeb v daném termínu.
  smluvní vztah mezi potencionálním klientem vzniká až potvrzením rezervace nebo objednávky příp. voucheru ze strany SLK TT. V případě, že SLK TT rezervaci nebo objednávku příp. voucher s přesným termínem nástupu ze strany SLK TT potencionálního klienta nepotvrdí, může klientovi nabídnout vrácení zaplacených finančních prostředků nebo navrhnout mu jiný termín.
 2. Objednávka klienta s povinností platby bude obsahovat zejména:
  označení „OBJEDNÁVKA S POVINNOSTÍ PLATBY“ (dále v textu i jen „objednávka“)
  jméno, příjmení a adresu klienta – objednatele (dále v textu i jen „objednatel“)
  datum příjezdu a odjezdu na pobyt /proceduru/, počet a jména klientů
  požadovaný typ lázeňského pobytu /procedury/, požadované hotelové služby
  požadavky na ubytování /léčebný dům, kategorie, typ pokoje/
  požadavky na stravování, transfery a ostatní doplňkové služby
  vlastnoruční podpis objednatele, místo a datum vystavení předmětné objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi potencionálním klientem vzniká až potvrzením rezervace nebo objednávky příp. voucheru s přesným termínem nástupu ze strany SLK TT. V případě, že SLK TT rezervaci nebo objednávku, příp. voucher potencionálního klienta nepotvrdí, potencionální klient není oprávněn užívat prostor ubytovacího zařízení, které si měl zájem objednat nebo rezervovat (nebytové prostory-pokoje), jakož i společné prostory ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

ČL. 3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Následně poté, co SLK TT potvrdí objednávku vyhotovenou podle předchozího článku 2 bod 2., vzniká objednateli povinnost uhradit zálohu ve výši 100% ceny objednávky a to na bankovní účet SLK TT nejpozději do 21 dnů před termínem nástupu k pobytu nebo nejpozději 21 dní před dnem absolvování první procedury. V případě rezervace a potvrzení objednávky k pobytu ve lhůtě kratší než 21 dní před termínem nástupu, je třeba uhradit cenu obratem a potvrzení o úhradě zaslat faxem, resp. e-mailem nebo poštou na adresu SLK TT. V případě, že záloha nebude uhrazena dle těchto podmínek, bude objednávka bez dalšího zrušena v celém rozsahu. Stejně se postupuje i při úhradě za objednaný a potvrzený požadavek na transfer. V případě, že si klient objedná službu „transfer“ později, než si objednal a obdržel potvrzenou objednávku na pobyt spolu se zálohovou fakturou, je povinen provést úhradu platby za transfer nejpozději 3 dny před potvrzeným datem transferu. V opačném případě mají SLK TT právo takovou objednávku bez náhrady stornovat. Nezaplacení za transfer se považuje za podstatné porušení smlouvy, resp. vzájemné dohody a SLK TT mají současně nárok na náhradu škody. Úhradou faktury objednatel - klient, akceptuje celý rozsah objednaných a SLK TT potvrzených služeb.
 2. SLK TT jako poskytovatel služeb vydává dárkové poukázky, které může klient použít k čerpání jednotlivých služeb. Dárkové poukázky lze zakoupit na prodejních místech SLK TT, resp. si jejich dodávku objednat na obchodním oddělení SLK TT. Platnost dárkové poukázky je uvedena na její přední straně. Klient může jednotlivé služby čerpat na základě dárkové poukázky výhradně jen do doby trvání platnosti dárkové poukázky. V případě, že služby vyčerpané nebudou, klient ztrácí nárok na čerpání poskytnuté služby, a to bez jakékoli náhrady. Služba vybraná z nabídky SLK TT, uvedená na dárkové poukázce, bude poskytnuta klientovi – osobě, která se dárkovou poukázkou prokáže. Termín čerpání služeb je klient povinen si objednat – rezervovat prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených na web stránce www.therme.sk v části „kontakty“. Po potvrzení rezervace ze strany SLK TT se tato stává závaznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovním převodem. Bankovní poplatky spojené s realizací platby si klient hradí sám ze svého.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou v tom momentě, ke kterému byla celá připsána na účet SLK TT v bance uvedené ve smlouvě, resp. na faktuře, nebo v potvrzení objednávky. Nezaplacení v rozporu s dohodnutými podmínkami se považuje za podstatné porušení smlouvy, resp. vzájemné dohody.
 5. Při podstatném porušení smlouvy klientem, nebo v případě řádného nezaplacení kupní ceny a nezaplacení v termínu uvedeném ve smlouvě, na faktuře nebo v potvrzení objednávky, mají SLK TT právo od smlouvy odstoupit nebo objednávku stornovat. V uvedených případech mají SLK TT nárok na náhradu škody.
 6. Nedílnou součástí pobytu je tzv. . „koupelný poplatek“, který se vztahuje na objednané přenocování a osobu. S účinností od 01.04..2019 je výše lázeňského poplatku 0,45 €/na osobu a noc (včetně DPH). SLK TT si vyhrazují právo zvážit případnou slevu z poplatku v individuálních opodstatněných případech. Lázeňský poplatek není náhradou za tzv. „daň z ubytování městu“. S odvoláním na Zákon č.j. z., kterým se mění a doplňuje Zákon č. 268/2014 Sb. 582/2004 Sb. jsou SLK TT povinny s účinností od 15.10.2014 vybírat za úplatné přechodné ubytování daň z ubytování městu. Jeho aktuální výše dle platného VZN města Turčianské Teplice činí 1,50 € / na osobu a noc.
  SLK TT může klientovi nabídnout službu „platba na otevřený účet“ (dále v textu jen „otevřený účet“). Služba se vztahuje na extra procedury doobjednané přímo na místě a na konzumaci nápojů a objednání jiného sortimentu v gastro provozech SLK TT. Podmínkou zřízení „otevřeného účtu“ je předautorizace – blokace finančních prostředků klienta na účtu vztahujícím se k danému typu platební karty. Předautorizace se provede prostřednictvím terminálu a platební karty klienta. Položky na „otevřeném účtu“ budou zúčtovány prostřednictvím platební karty a dokončením předautorizace. V případě, že klient s „otevřeným účtem“ a předautorizací nečerpal žádné výše uvedené služby, bude mu blokace finančních prostředků zrušena nejpozději při check out. Klient je povinen si zrušení blokace zkontrolovat na místě. SLK TT neodpovídá za případy, kdy klient z pobytu odejde a nepožádá o zrušení blokace finančních prostředků.
 7. SLK TT může klientovi zřídit/zrušit službu „otevřený účet“ kdykoli v průběhu pobytu. SLK TT po dokončení/ zrušení předautorizace neodpovídá za další transakční lhůty bank a vydavatelů platebních karet, které souvisí s dispozičním právem klienta k jeho finančním prostředkům.
 8. Zvláštní ustanovení o realizaci platby kupní ceny při smlouvě uzavřené na dálku:
  Úhradu za pobyt a objednané a potvrzené služby může klient uskutečnit platebním příkazem v jeho bance, nebo prostřednictvím internetbankingu ve prospěch uvedeného účtu:
 • Název organizace: Slovenské léčebné lázně Turčianské Teplice a.s.. Adresa: SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice
 • Číslo účtu IBAN: SK8611110000001074130005
 • SWIFT/BIC/: UNCRSKBX
 • Název banky: UniCredit Bank Slovakia a.s., Krížna 50, Bratislava

Fakturu lze, kromě výše uvedených způsobů, uhradit také prostřednictvím linku, který klient obdrží spolu se zálohovou fakturou.

ČL. 4 OBJEDNÁVÁNÍ POBYTU A VOLNĚ PRODÁVANÝCH PROCEDUR

 1. Klient si může pobyt, resp. volně prodávané procedury, objednat osobně, telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou na adrese SLK TT. Na základě a dle svých požadavků vyhotovuje klient tomu odpovídající objednávku s povinností platby dle článku 2 bod 2. těchto VOP. Po zaplacení celkové ceny SLK TT odešlou klientovi na jím uvedenou adresu, resp. adresu uvedenou v e-mailu, ve faxové zprávě, dopise nebo v telefonické objednávce; ubytovací průkaz a pokyny k pobytu. Obdobně v případě objednání volně prodávaných procedur klient obdrží lázeňský průkaz s rozvrhem a načasováním procedur po zaplacení jejich celkové ceny, resp. první den při nástupu na volně prodávané procedury.

ČL. 5 DÉLKA POBYTU, PŘÍCHOD A ODCHOD

 1. Doporučuje se, aby klient za účelem léčby strávil ve SLK TT alespoň 21 dní. Tato doba vychází z dlouhodobě lékařsky ověřených výzkumů a zkušeností. Pro klienty zdravotních pojišťoven je závazný počet dní léčení určen legislativou – „Indikačním seznamem ČR“. Ostatní klienti mají možnost vybrat si z nabídky léčebných pobytů.
 2. U ostatních – wellness a dovolenkových pobytů je délka stanovena dle přání klienta.
 3. Dnem příjezdu je první den pobytu. Za den odjezdu se považuje den následující za posledním dnem spojeným s přenocováním.
 4. Příjezd : od 14,00 hodin. ve smyslu Ubytovacího řádu (Příloha č. 2).
  Odjezd : v době do 10,00 hod., resp. do 11,00 hodin. ve smyslu Ubytovacího řádu (Příloha č. 2).

ČL. 6 TRANSFERY

 1. SLK TT nabízí přepravu z letiště nebo jiných požadovaných míst na Slovensku a v sousedních zemích a zpět. Ceny uvedených transferů nejsou zahrnuty v ceně pobytu a SLK TT je klientovi poskytnou po vzájemné dohodě na základě vyžádání, včetně objednání této služby. Na základě a dle svých požadavků vyhotovuje klient tomu odpovídající objednávku s povinností platby dle článku 2 bod 2. těchto VOP.

ČL. 7 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient má právo:
  na poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu, jakož i na podání potřebných informací k ceně, obsahu, resp. programu pobytu;
  ke zrušení objednaných služeb, t. j. odstoupení od smlouvy při současném akceptování storno podmínek ;
  písemně oznámit změnu v osobě účastníka a to spolu s ostatními náležitostmi, které obsahuje objednávka k pobytu.
  Užívat prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory- pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Uvedené prostory není dovoleno užívat pro kancelářské a jiné účely.
  Zvláštní poučení klienta o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku:
  Právo na odstoupení od smlouvy.
  Klient má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.
  Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy klient informuje SLK TT o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese : Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s., Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, faxové číslo : +421-43-4922 943, e-mailová adresa rezervace@therme.sk. K tomuto účelu můžete použít „VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“, který tvoří 1 těchto VOP.
  Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky na adresu rezervace@therme.sk. Pokud využijete této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdí SLK TT na trvanlivém nosiči (například e-mailem).
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
  Důsledky odstoupení od smlouvy.
  Po odstoupení od smlouvy Vám SLK TT vrátí všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
  Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost SLK TT uhradit cenu za skutečně poskytnutá plnění do dne, kdy jste SLK TT oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.
 2. Klient má povinnost:
  přistupovat ke všem okolnostem tak, aby svým jednáním a chováním neomezil nebo neohrozil průběh a realizaci pobytu, jakož i další účastníky pobytu, přičemž v opačném případě nese plnou odpovědnost za následky;
  dodržovat předem stanovený program pobytu;
  dodržovat ustanovení ubytovacího řádu, upozornění, resp. doporučení vyvěšená v prostorách areálu SLK TT, řídit se poučením o odkládání klenotů, peněz a jiných cenností;
  respektovat pokyny a doporučení zaslané SLK TT při potvrzení objednávky;
  řídit se informačními materiály, které upřesňují podmínky pobytu v SLK TT;
  poskytnout lázní součinnost, která je potřebná k zajištění služeb a ve věcech případných změn, reklamaci či pojistných událostí;
  klienti, kterým má být poskytnuta lázeňská péče nebo si zakupují volně prodávané procedury musí před svým nástupem k pobytu, resp. na volně prodávané procedury, zvážit svůj zdravotní stav s ohledem na podmínky místa pobytu, resp. volně prodávaných procedur /kontraindikace/ a při nástupu na lázeňskou zdravotní péči jsou povinni buď absolvovat vstupní lékařskou prohlídku nebo minimálně řádně vyplnit zdravotní dotazník;
  v případě zrušení objednávky pobytu, transferu nebo volně prodávaných procedur oznámit tuto skutečnost SLK TT a akceptovat storno poplatky;
  právnické osoby jsou povinny řádně a včas seznámit účastníky pobytu, resp. volně prodávaných procedur, se zněním VOP a zajistit, aby uvedené povinnosti z nich vyplývající byly účastníky řádně dodržovány;
  prokazovat se v odbytových střediscích SLK TT a Spa&Aquaparku identifikačními předměty (průkazy, kartičky, náramky apod.), které obdrží při nástupu na pobyt, resp. na volně prodávané procedury, na recepci. Identifikační předměty jsou nepřenosné a není dovoleno údaje v nich pozměňovat. Při odchodu z pobytu je klient povinen předat všechny identifikační předměty na recepci v příslušném léčebném domě. V případě prokazatelného zneužití identifikačních předmětů je klient povinen zaplatit poplatek ve formě sankce ve výši 100 €/za jeden identifikační předmět.
  prokazovat se při nástupu na pobyt (více než jedno přenocování) na recepci průkazem totožnosti (platný občanský průkaz, pas) za účelem vedení evidence ubytovaných;
  cizí státní příslušník je povinen SLK TT předložit další doklady o pobytu na území ČR, které vyplývají z příslušné platné legislativy (Zákon č. 48/2002 Sb z. o pobytu cizinců v platném znění).
  V poslední den skončení pobytu je klient povinen řádně a včas předat prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory-pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT. V případě, že klient dobrovolně neopustí prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory-pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT, při řádném ukončení pobytu, nebo při předčasném ukončení pobytu ze strany SLK TT ve smyslu Čl. 8 bod. 2 VOP; vzniká SLK TT právo, po ústní výzvě za přítomnosti dvou svědků, bez dalšího, přistoupit za součinnosti SBS k fyzickému vyklizení jeho osoby a jeho věcí mimo prostory předmětného ubytovacího zařízení (např. před vstupní dveře ubytovacího zařízení), a to i za použití násilí.

Dále SLK TT mají právo, bez dalšího,

- vstupovat do těchto prostor a použít za tím účelem přiměřené prostředky, včetně odstranění překážek,

- uzavřít tyto prostory a zamezit klientovi, případně i jiným osobám, vstup do nich a vyměnit tam, kde je to nutné, dosavadní zámky za jiné,

- přerušit, resp. zajistit přerušení poskytování souvisejících služeb, jejichž poskytování je spojeno s jejich užíváním.

ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI KOUPELŮ

 1. SLK TT mají povinnost před uzavřením smlouvy o pobytu nebo před prodejem volně prodávaných procedur pravdivě informovat o všech skutečnostech, které jsou známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi pobytu, resp. volně prodávaných procedur. Pokud nastanou okolnosti bránící poskytnout služby klientovi podle předem dohodnutých podmínek, SLK TT si vyhrazují právo změnit program nebo cenu pobytu, přesunout dobu konání pobytu, změnit ubytovací zařízení nebo pobyt zrušit. V případě změny ubytovacího zařízení musí náhradní ubytování splňovat podobný standard. Tyto změny jsou SLK TT povinny neprodleně oznámit objednateli nejpozději 3 dny před zahájením pobytu, resp. před zahájením absolvování volně prodávaných procedur.
 2. SLK TT mají právo od smlouvy odstoupit nebo předčasně ukončit klientovi pobyt nebo odstoupit od pokračování v podávání volně prodejných procedur v případě, že klient i přes upozornění a výstrahu ze strany SLK TT hrubě porušuje dobré mravy, nevhodným způsobem obtěžuje, resp. ohrožuje ostatní klienty, zaměstnance lázní, jejich bezpečnost, zdraví, majetkové hodnoty nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti.
 3. SLK TT jako poskytovatel služeb jsou oprávněné:
  výhradně a jednostranně přistoupit ke změně těchto VOP
  provést změnu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmínek nabízených služeb a produktů
  provést změnu ceníku (cen produktů a služeb) a změnu podmínek poskytování zasmluvených produktů a služeb za podmínek upravených v těchto VOP
  inkasovat stornopoplatky ve výši a za podmínek upravených v těchto VOP
  kompenzovat svůj nárok vyplývající ze storno poplatku z provedené úhrady klienta za objednané služby
  nepřijmout a neubytovat klienta, nepotvrdit mu rezervaci, objednávku příp. voucher v případě, že s daným klientem byly v minulosti negativní zkušenosti během jeho pobytu v některém z ubytovacích zařízení SLK TT (pokud ze strany klienta v minulosti došlo k porušení Všeobecných obchodních podmínek Slovenských léčebných lázní Turčianské Teplice, ubytovacího řádu, provozních řádů na jiných provozech SLK TT).

ČL. 9 SLEVY Z POBYTŮ

V případě nároku klienta na slevu si ji klient uplatňuje při objednávce pobytu. V případě, že tak neučiní, sleva mu nebude přiznána. Slevy nelze vzájemně spojovat, sčítat či kombinovat a nevztahují se na lastminute pobyty, akční pobyty a nabídky „šité na míru“. Klient může uplatnit vyšší ze slev, na které má nárok.

ČL. 10 STORNO PODMÍNKY

 1. Pobyt a objednání volně prodejných procedur lze stornovat pouze písemnou formou na adresu SLK TT. Počet dní určujících výši storna se počítá ode dne doručení storna do lázní.
 2. Výše storno poplatků je:
  20 – 15 dní: 10 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  14 - 7 dní: 30% z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  6 - 3 dny: 50% z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  2 – 0 dní: 75 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
 3. Klientovi není poskytována žádná finanční náhrada za objednané a nevyčerpané služby, za změny objednaných služeb během pobytu (ubytování, stravování, léčebné procedury).
 4. Při předčasném ukončení pobytu ze strany klienta nebo při neabsolvování všech objednaných a potvrzených volně prodejných procedur není klientovi poskytována žádná finanční ani jiná náhrada za stravování, ubytování, léčení, procedury ani jiná náhrada za další objednané služby. V případě dřívějšího odjezdu oproti rezervaci může být navíc klientovi účtován storno poplatek ve výši 50% z nevyčerpaných objednaných služeb.
 5. Za řádně a včas provedenou změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.
 6. Pokud jsou SLK TT z určitého důvodu povinny vrátit klientovi adekvátní částku zaplacených služeb, provedou tak do 30 dnů od vzniku nároku. Tato finanční částka bude ponížena o příslušný storno poplatek uvedený výše, případně i administrativní poplatek v paušální výši 10 eur. Transakční náklady spojené s vrácením ceny služeb jdou na vrub klienta.
 7. O změnu již potvrzené objednávky na transfer může klient požádat bez účtování storno poplatků nejpozději 3 dny před původně požadovaným a ze strany SLK TT potvrzeným datem transferu. Jakákoliv změna objednávky (např. počet osob, druh vozidla, trasa, datum, čas) předložená ze strany klienta později než výše uvedené 3 dny se považuje za storno původního požadavku se 100% storno poplatkem. V takových případech SLK TT také negarantují, že každému požadavku na změnu budou moci vyhovět.

ČL. 11 CENY

 1. Ceníky jsou uveřejněny v elektronické podobě na webové stránce lázní, případně mohou být na vyžádání poskytnuty iv tištěné verzi.
 2. Všechny ceny jsou uvedeny podle:
  typu pobytu;
  sezóny;
  léčebného domu, hotelu;
  kategorie pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, apartmán);
  druhu volně prodejných procedur.
  SLK TT si vyhrazují právo změny cen a obsahu balíčků služeb.

ČL. 12 ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽEB

 1. SLK TT jsou oprávněny odmítnout poskytnutí služeb v případě kontraindikací lázeňské léčby.
 2. SLK TT mají právo odmítnout objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednání služeb, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné
 3. SLK TT si vyhrazují právo odmítnout klienta, který opakovaně zasílá objednávky neúplné nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že lázeňský pobyt úmyslně neobjedná.
 4. Pro klienta jsou závazné informace, které obdrží na potvrzené objednávce, zaslané SLK TT. Klient je povinen potvrzení objednávky řádně a včas zkontrolovat a případné nesrovnalosti obratem oznámit SLK TT, které zajistí a zašlou nové potvrzení objednávky. Pokud tak klient neučiní, nebude na tyto chyby či nesrovnalosti při příchodu do SLK TT brán zřetel.
 5. V případě, že je objednávka klienta zasílána e-mailem, SLK TT potvrzují objednávku na stejnou e-mailovou adresu, ze které obdrželi objednávku. Pokud klient požaduje zaslat potvrzení objednávky na jinou e-mailovou adresu, SLK TT tak učiní v případě, že tyto požadavky budou jednoznačně uvedeny v textu objednávky. SLK TT neodpovídají za nedoručitelný, resp. nedoručený e-mail a rozhodující je jejich údaj o odeslání ze SLK TT.

ČL. 13 USTANOVENÍ O SLEVOVÝCH KUPONECH

 1. SLK TT jako poskytovatel služeb vydává ve vyhrazených případech slevové kupóny na poskytnutí služeb SLK TT v různých nominálních hodnotách, resp. výškách slevy, které může klient použít při využívání služeb tak, že si na základě slevového kupónu uplatní slevu na poskytnutí služeb ve výši uvedené na slevovém kupónu.
 2. Slevový kupón platí na všechny druhy pobytů pro samoplátce, které se uskuteční v termínu uvedeném na slevovém kupónu. Slevový kupón lze uplatnit jednorázově při zakoupení kteréhokoli pobytu pro samoplátce a to v léčebném zařízení a na termíny pobytů uvedených na předmětném slevovém kupónu. Slevový kupón lze uplatnit výhradně jen na zakoupení celého pobytu, pokud není na slevovém kupónu výslovně uvedeno jinak.
 3. Kód slevového kuponu je třeba nahlásit při rezervaci pobytu a pobyt zarezervovat předem na tam uvedeném tel. . čísle SLK TT, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím platnosti kuponu. Platnost kuponu je uvedena datem nebo časovým intervalem přímo na slevovém kuponu. Slevový kupón je třeba předložit při platbě za pobyt.
 4. Slevy a kupóny nejsou kumulovatelné, slevový kupón nelze vyměnit za hotovost, je nevratný a nevyměňuje se. SLK TT mají výhradní právo určit termín uplatnění slevového kupónu. Pokud jsou na slevovém kupónu uvedeny odlišné informace než ve VOP, platí informace uvedené na slevovém kupónu.

ČL. 14 NESPLNĚNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI V DŮSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI

 1. V případě, že některá ze smluvních stran nebude moci splnit svou smluvní povinnost v důsledku zásahu vyšší moci, tzn. j. okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, jako nepředvídatelné a neodvratitelné objektivní okolnosti (živelná katastrofa, stávka, válka, zemětřesení apod.) za takové nesplnění povinnosti neodpovídá, pokud vliv takové okolnosti nemohla odvrátit. Za zásah vyšší moci nelze považovat okolnosti mající subjektivní charakter, resp. které vzniknou, jako výsledek osobních nebo ekonomických poměrů smluvní strany.
 2. Pro případ dle předchozího bodu tohoto článku si SLK TT vyhrazují právo klientům, kteří již zaplatili za pobyt, resp. služby; nabídnout ve lhůtě do 3 měsíců přesun termínu nebo náhradní plnění za zvýhodněných podmínek a pokud klient v termínu stanoveném SLK TT takové řešení neodsouhlasí vznikne mu nárok na vrácení zaplacené částky ve lhůtě do 6 měsíců.

ČL. 15  UBYTOVÁNÍ

Ubytovací řád SLK TT, který upravuje podmínky ubytování tvoří Přílohu č.k. 2 VOP.

ČL. 16  REKLAMACE

Reklamační řád SLK TT, který upravuje reklamace a reklamační řízení tvoří Přílohu č.j. 3 VOP.

ČL. 17 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů klienta, jeho právech a jejich uplatňování jsou zveřejněny na www.therme.sk/spolupraca/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov.

PŘÍLOHY:

Neváhejte nám napsat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS_INFO